MAPA® koulutuksen tietosuojaseloste

SUOMEN MAPA-KOULUTUSTEN YHTEYDESSÄ KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

TIETOSUOJAILMOITUS  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU679/2016)

Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuja Suomen MAPA® Keskuksen sidosryhmiä ovat

 • Kaikki MAPA® koulutuksiin osallistujat
 • Kaikki Sertifioidut MAPA® kouluttajat
 • Sopimuskumppanit
 • Maksullisiin täydennyskoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvat henkilöt

 

Mikäli tässä tietosuojaselosteessa ei ole erikseen yksilöity, mitä sidosryhmän henkilötietojen käsittelyä periaatteet koskevat, käsittelyä koskevat periaatteet soveltuvat kaikkiin sidosryhmiin. Lisäksi selosteessa on yksilöity vain tiettyä sidosryhmää koskevia käsittelyperiaatteita.

Halutessasi lisätietoja voit ottaa yhteyttä MAPA®-koulutusten rekisterinpitäjiin Crisis Prevention Instituteen osoitteessa dataprotection@crisisprevention.com tai vastuuhenkilöön Suomessa: suomenmapakeskus@laurea.fi.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja kerätään sertifioitujen MAPA® kouluttajien koulutuksen rekisteröintiä varten sekä kaikkiin MAPA®–koulutuksiin osallistujien osalta sertifioidun koulutuksen rekisteröintiä ja todistusta varten. Koulutus tulee päivittää joka toinen vuosi. Henkilön pätevyys voidaan varmistaa joko Crisis Prevention Instituten tai Suomen MAPA® Keskuksen ylläpitämästä rekisteristä.

Henkilötietojen käsittelyoikeus on sertifioiduilla MAPA®–kouluttajilla sekä Laurea-ammattikorkeakoulun nimetyillä henkilöillä.

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Oikeus käsitellä henkilötietoja MAPA®-koulutusten toteuttamiseen perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti osallistujien kanssa tehtävään sopimukseen sekä oikeutettuun etuun.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme kaikkien sidosryhmien yhteydessä seuraavia henkilötietoja (jäljempänä ”Yhteystiedot”):

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite

 

Lisäksi käsittelemme sidosryhmien muita henkilötietoja seuraavasti:

Sertifioidut MAPA® Kouluttajat

Käsittelemme sertifioitujen MAPA® kouluttajien henkilötietoja yhteistyösopimusten ja asiakassopimusten toteuttamiseksi ja toimeenpanemiseksi. Koulutusten yhteydessä käsitellään vain tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Sertifioitujen MAPA® kouluttajien sekä koulutuksiin osallistuneiden osalta käsittelemme edellä listattujen Yhteystietojen lisäksi seuraavia henkilötietoja maksullisen täydennyskoulutuksen ilmoittautumisvaiheessa sekä kouluttajakoulutuksen rekisteröinnin yhteydessä:

 • Organisaation nimi
 • Organisaation osoite
 • Tehtävänimike

 

Suomen MAPA® Keskuksen maksullisiin täydennyskoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien henkilöiden osalta käsittelemme edellä listattujen tietojen lisäksi seuraavia henkilötietoja:

 • Osallistumismaksutiedot
 • Osallistumispäivät
 • Ilmoittautumisajankohta
 • Sukupuoli (tilastointia varten)
 • Lupa Laurean koulutus- ja tapahtumamarkkinointiin
 • Muut osallistujan itse ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot kuten mihin MAPA® koulutuksiin osallistunut aikaisemmin.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Kumppaneiden sopimustietoja säilytetään kaksi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Kumppanitiedot poistetaan viimeistään viisi vuotta viimeisestä yhteistyöstä tai erikseen yhteistyökumppanin pyynnöstä.

MAPA® koulutusten henkilötietoja käsitellään kaksi vuotta kerrallaan aina pätevyyden päivityskoulutukseen saakka, jonka jälkeen ne hävitetään.

Maksullisiin täydennyskoulutuksiin ja tapahtumiin osallistujien tiedot anonymisoidaan viimeistään kahden vuoden päästä koulutuksen tai tapahtuman toteuttamisesta.

Minne henkilötietoja luovutetaan ja siirretään?

Kaikki sidosryhmät

Sidosryhmien henkilötietoja siirretään Laurean järjestelmän toimittajille rekisterin ylläpitämistä varten. Järjestelmän toimittajien kanssa solmitaan aina erillinen henkilötietojen käsittelysopimus. Näitä tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Lisäksi maksullisiin täydennyskoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien täydennyskoulutustietoja luovutetaan tilastointia varten Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja tarvittaessa muille koulutuksen toteuttajatahoille.

Sertifioidut Erityistason MAPA® kouluttajat (FPI)

FPI tasoisen kouluttajan osalta (etunimi, sukunimi, organisaatio, organisaation osoite, kouluttajan sähköposti, puhelinnumero) siirretään koulutuksen lisenssin omistavalle Crisis Prevention Institutelle Iso-Britanniaan. Henkilötietoja siirretään tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisia asianmukaisia suojatoimia noudattaen tai Euroopan komission päätöksen mukaisella siirtoperusteella. Crisis Prevention Instituten tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.crisisprevention.com.

Laurean ja Suomen MAPA® Keskuksen toteuttama markkinointi

Sertifioiduille kouluttajille, joiden kanssa Suomen MAPA® Keskuksella on aktiivista yhteistyötä, lähetämme säännöllisesti kohdennettuja uutisia, joissa kerromme kouluttajille ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen vastaanottamisesta voi kieltäytyä milloin tahansa.

Henkilön salliessa henkilötietoja voidaan luovuttaa Laurea-ammattikorkeakoulun koulutus- ja tapahtumamarkkinointiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus. Rekisteröity voi perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa ja kieltää käyttämisen.

Miten henkilötiedot suojataan?

Rekisterin hallinnassa noudatetaan kouluttajaorganisaation tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Henkilötiedot ovat vain niiden henkilöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi. Käyttörajoitukset on toteutettu henkilökohtaisin käyttöoikeuksin sekä tietoliikenteellisesti. Järjestelmien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa järjestelmän pääkäyttäjä.

Henkilötietojen käsittelijöinä toimivat järjestelmätoimittajat vastaavat sopimusten mukaisesti henkilötietojen teknisestä suojauksesta sekä tietoturvasta. Sertifioidut MAPA® Kouluttajat ovat sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15–22 mukaisesti. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti MAPA® maavastaavalle suomenmapakeskus@laurea.fi. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja pyyntö koskee. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on myös todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

Tietojen korjaaminen

Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta sähköpostitse suomenmapakeskus@laurea.fi

Henkilötietojen poistaminen

Rekisteröity voi pyytää yhteystietojensa poistamista, jolloin henkilötietoja ei käytetä tulevien koulutusten markkinointi- ja tiedotustarkoituksissa.  Henkilö voi pyytää yhteystietojen poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen suomenmapakeskus@laurea.fi

Tietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen,

–  jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

– käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

– rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

 Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava marjo.valjakka@laurea.fi . Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Evästeet

Käytämme Googlen evästeitä. Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun käyttömääriä voidaan seurata Suomen MAPA® Keskuksen toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Tekijänoikeudet

Mikäli havaitset tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia, otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen suomenmapakeskus@laurea.fi tai postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu

Suomen MAPA® Keskus

Uudenmaankatu 22

05800 Hyvinkää

Ilmoitathan viestissä:

 • yhteystietosi
 • yksilöityinä sen aineiston, jonka saannin estämistä vaaditaan sekä selvitys aineiston sijainnista
 • vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa
 • vakuutus siitä, että olet tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta.

Laurea-ammattikorkeakoululla on tekijänoikeus näillä sivuilla esitettyihin kuviin ja teksteihin. Verkkosivujen tekstejä saa käyttää sopivissa asiayhteyksissä, kunhan lähde ilmoitetaan selkeästi. Laurea pidättää oikeuden kuvien ja graafisen materiaalin käyttöön eikä niitä saa käyttää ulkoisissa lähteissä ilman lupaa. Tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen suomenmapakeskus@laurea.fi

Skip to content