MAPAn tehokas päätöksentekoväline, joka auttaa minimoimaan käyttäytymisestä syntyviä riskitekijöitä

Tiesitkö että joka päivä tekemillemme päätöksille on nimi? Mikäli laskisit kaikki päivän aikana tekemäsi päätökset, huomaisit että päätöksiä on kymmeniä, ellei jopa satoja päivittäin. Päätökset, jotka perustuvat käyttäytymisestä syntyviin riskitekijöihin ja niissä tilanteissa tekemiimme valintoihin arvioimamme riskin kohdalla.

Ennen kuin kävelemme ulos ulko-ovesta, teemme rutiininomaisia päätöksiä päivittäisistä asioista, kuten painaisimmeko torkkupainiketta, mitä syömme aamiaiseksi tai mitä pukisimme päällemme. Sitten aloitamme matkamme töihin – päätökset lisääntyvät ja tällöin päätökset sisältävät myös mahdollisesti jonkinlaisen riskin. Päätämme, laitammeko turvavyön, kuinka lujaa ajamme, milloin vaihdamme kaistaa ja jatkammeko matkaa vai pysähdymmekö valon vaihtuessa vihreästä keltaiseen.

Työpäivän alkaessa, teemme lukemattomia päätöksiä tehtävistä, tavoitteista, vuorovaikutuksesta ja myös työssä syntyvistä kriisitilanteista.

Päivän alussa hyväksyimme jo useita riskejä. Talo olisi voinut palaa tehdessämme aamiaista, moottoritiellä olisi voinut tapahtua autokolari tai olisimme saattaneet saada ylinopeussakon työmatkalla.

Riskin hyväksyminen ja hallinta kriisi-interventiossa on eri asia.

Syy sille miksi me hyväksymme ja joskus jopa jätämme huomiotta erilaisia riskejä päivittäisessä elämässämme, on joko siksi että koemme huonon seurauksen todennäköisyyden tai lopputuloksen vakavuuden (tai molempien) olevan vähäisiä. MAPA ®-koulutuksissa käytettävä PäätöksentekomatriisiSM kiteyttää tämän. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme PäätöksentekomatriisiaSM ja tutkimme tapoja, joilla voit käyttää tätä tehokasta työkalua ennaltaehkäisemään, suunnittelemaan ja tunnistamaan kriisejä.

PäätöksentekomatriisiSM

PäätöksentekomatriisiSMa käytetään CPI:n MAPA® -koulutuksissa. PäätöksentekomatriisiSM opettaa meitä arvioimaan puolueettomasti niin matalan kuin korkeantason riskikäyttäytymistä tehdessämme päätöksiä, jotka vähentävät käyttäytymisen kiihtymistä ja näin mahdollisesti alentavat todennäköisyyttä vakavammalle lopputulokselle.

Ajatellaanpa kriisitilannetta, jossa käytämme päätöksentekomatriisiSMa. Tehdessäsi aikaisemmin mainittuja päätöksiä, puntaroimasi riskitekijät koskivat riskejä sinun itsesi ympärillä. Kriisitilanteessa erona on, että vastuullasi on ylläpitää huolenpitoa, hyvinvointia, suojaamista ja turvallisuutta ei pelkästään itsellesi, vaan myös kollegoillesi, muille sivullisille ja myös kriisissä olevalle henkilölle.

Kuinka tässä tilanteessa arvioit enemmän todellista kaikkiin osapuoliin kohdistuvaa riskiä, kuin päätöksiä jotka perustuvat pelkoon, huoleen tai tunteisiin, jolloin tekemäsi päätökset eivät välttämättä ole tehokkaita.

Enemmän tahallisesta käyttäytymisestä

Mitä enemmän tiedostat tekemiäsi päätöksiä ja syitä päätösten takana, sitä tarkoituksenmukaisempaa ja hallitumpaa oma käytöksesi tilanteissa tulee olemaan.

Liian usein, hyvää tarkoittava henkilökunta vaikuttaa toiminnallaan negatiivisesti kriisiin koska he eivät sitoudu tarkoitukselliseen päätöksentekoprosessiin. Sen sijaan että keskittyisimme siihen, mitä haluamme saavuttaa, voi tilanne lähteä viemään toimintaamme väärään suuntaan.

Kun henkilökunta on hyvin koulutettu, heillä on käytössään kattava valikoima erilaisia interventioita hallitakseen erilaista käytöksen moninaisuutta, jotain mitä he tulevat varmasti kohtaamaan työssään.

Tehdessämme järkeviä päätöksiä, todennäköisyys siihen, että kykenet liennyttämään henkilön eskaloituvaa käyttäytymistä ennen kuin henkilö muuttuu ahdistuneeksi tai defensiiviseksi lisääntyy. Tätä käymme läpi koulutuksissamme Kriisin etenemistä kuvaavassa mallissa®.

Ajatellessamme päätöksentekoa, on tärkeää ajatella toimintaamme laajemmin, sen sijaan että tekisimme päätöksen pelkästään siitä, käytetäänkö fyysistä interventiota. Jos aloitamme päätöksenteko prosessin vasta riskikäyttäytymisen vaiheessa, olemme todennäköisesti menettäneet useampia olemassa olevia mahdollisuuksia hidastaa ja liennyttää kriisissä olevan ihmisen käyttäytymistä.

Kriisin etenemistä kuvaavan mallin® käyttö kriisin ennaltaehkäisemisessä

Jotta saavuttaisimme kyvyn maksimoida päätöksentekoa kriisitilanteissa, tulee meidän ensin selättää syyllinen, jonka tiedetään usein kaappaavan järkevän toimintamme päätöksentekoa vaativissa prosesseissa: TAVAT.

Monet päivittäisistä päätöksistämme perustuvat erilaisiin tapoihin. Yksinkertaisesti ajateltuna, johdonmukaisuus yksinkertaistaa elämäämme. Kriisitilanteen kehittyessä, tekemälläsi päätöksellä voi olla ennalta arvaamaton lopputulos. Toisin sanoen, tahattomilla teoilla voi olla tahattomia seurauksia.

Nämä tavanomaiset päätökset voivat perustua sanattomalle viestinnän muodolle, kuten mitä viestimme päätöksentekotilanteissa eleillämme, asennollamme, kasvojemme ilmeillä tai mahdollisesti kosketuksella. Saatamme toistaa aiemmin käyttämiämme tehottomia äänensävyjä ja -painoja puhuessamme samoja asioita samalle henkilölle päivittäin.

Osa päätöksentekoprosessin ymmärtämistä on tiedostaa tarve mukauttaa toimintaamme tilannekohtaisesti ja arvioida oman toimintamme vaikutusta. Yksi parhaista tavoista vähentää oman toimintamme vaikutusta tilanteen kärjistymiseen on tiedostaa ja ymmärtää sanattoman kommunikaatiomme vaikutus, paraverbaalisen viestinnän antama vaikutus sekä päätöksentekotilanteissa käyttämiemme sanojen määrä ja sisältö.

PäätöksentekomatriisinSM käyttäminen kriisin suunnitteluun

Voit hyödyntää PäätöksentekomatriisiaSM henkilön tietyn riskikäyttäytymisen suunnitteluun, muiden hätätilanteiden ja kriisitilanteiden lisäksi.

Jokainen meistä varmasti kohtaa henkilön, jolla on kaikenlaista käyttäytymistä ja henkilön joka on mahdollisesti usein kriisissä. Mikäli arvioisimme tuon henkilön käyttäytymisen PäätöksentekomatriisissaSM, todennäköisesti huomaisimme, että jotkin käyttäytymisenmallit tapahtuvat hyvin todennäköisesti, mutta tosiasiallisesti eivät ole vakavia (matala riski).

Vaikkakin sellainen käytös voi olla hyödytöntä ja häiritsevää, ymmärrämme että toisenlaiset käyttäytymiset, jotka esiintyvät samanlaisella kaavalla ovat vakavampia (korkea riski).

Tässä skenaariossa voimme keskittyä strategioihin, joilla vähennetään korkean riskikäyttäytymisen vakavuutta ja/tai sen esiintymistiheyttä. Oppiaksesi hallitsemaan kriisiä keskity seuraaviin:

  • Käytä kriisitilanteissa aina tiimityötä
  • Harjoittele puhetta yhdessä kollegoidesi kanssa
  • Opeta kriisissä olevalle henkilölle vaihtoehtoisia tapoja käytökselle
  • Tunnista resursseja, joilla voit vähentää riskiä kriisissä olevan henkilön, henkilökunnan ja sivullisten osalta
  • Laadi yksilöllisiä suunnitelmia henkilöille joiden käyttäytyminen aiheuttaa usein riskejä

Voit halutessasi myös kiinnittää vähemmän huomiota käyttäytymisiin, jotka eivät aiheuta vakavaa seurausta. Tätä strategiaa tulisi käyttää vain, kunnes henkilökunta oppii hallitsemaan ja ehkäisemään kriisejä tehokkaammin.

PäätöksentekomatriisiSMn käyttäminen vakavien seurausten, tilanteiden tunnistamiseen

Ajattele, kuinka usein harjoittelemme paloharjoituksia verrattuna siihen, kuinka usein tulipaloja todellisuudessa syttyy. Tämä on esimerkki, siitä kuinka tärkeää on suunnitella skenaarioita, joita mahdollisesti voimme kohdata, joiden seuraukset voivat olla vakava uhka turvallisuudelle.

Koska myös tämä liittyy PäätöksentekomatriisiSMin, voit käyttää CPI:n työkalua kehittääksesi erilaisia ennaltaehkäiseviä suunnitelmia, mahdollisia menettelytapoja sivullisten poistamiseksi, turvallisen ympäristön edistämiseksi, sekä menetelmiä rajojen asettamiseksi.

Korkean riskin tilanteissa haasteena on, että kohtaamme usein sisäisesti useita kysymyksiä ennen kuin voimme käsitellä tilannetta. Pitäessämme kiinni näistä kahdesta tekijästä – todennäköisyydestä ja lopputuloksen vakavuudesta – voimme lisätä mahdollisuuksiamme hallita turvallisesti kriisissä olevan henkilön käyttäytymistä ja minimoida fyysiset, emotionaaliset ja psykologiset riskit.

Seuraavan kerran kun huomaat puuttuvasi kriisiin, varmista että päätät toimia todennäköisyyden ja lopputuloksen vakavuuden, eikä pelon tai tehottomien tapojen perusteella.

 

 

Jaa uutinen:

Facebook
Twitter
Sähköposti
WhatsApp
Skip to content