Vuorovaikutusta ja tilannehallintaa haasteellisiin asiakastilanteisiin

Haasteelliset tilanteet herättävät pelkoa ja hämmennystä. Osa hakeutuu jopa pois alalta. Koulutus auttaa tilannehallinnassa. Sen on todettu auttavan myös työssä jaksamisessa. Haastavat tilanteet osataan hoitaa tiiminä mahdollisimman turvallisesti.

MAPA® koulutuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja tilannehallintaa kohtaamisen, kuuntelun ja ymmärtämisen keinoin. Non-Violent-Interaction malli kehitettiin vuosien saatossa Yhdysvalloissa, ja MAPA® menetelmän Osallistujan työkirjoihin pohjautuva opetus perustuu em. malliin. Koulutukseen liittyvät kokemukselliset harjoitukset oman non-verbaalisen ja verbaalisen käytöksen kehittämiseksi.

Kun hoitaja/ ohjaaja ymmärtää miksi toinen ilmaisee tunteitaan ärsyyntyneesti, hän pysähtyy kuuntelemaan ja vastaamaan toisen ihmisen tarpeisiin. Joskus tilanne kuitenkin etenee sanallisiin aggression ilmauksiin, uhkauksiin tai jopa itsensä, toisten tai ympäristön vahingoittamiseen. Puhumme silloin eskalaatiosta, jossa haastava tilanne pahenee molemminpuolisen pelon sävyttämän vuorovaikutuksen kärjistyessä huutamiseksi ja toisinaan myös fyysiseksi tarttumiseksi tai vastustamiseksi.

Henkilöstön oikealla suhtautumisella suurin osa näistä ongelmatilanteista voidaan hoitaa siten, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi oikea-aikaisesti. Työntekijän on myös osattava arvioida käyttäytymiseen liittyviä riskejä, milloin voi hoitaa tilanteen ja milloin on poistuttava paikalta ja hälytettävä apua.

Työnantajan on luotava sekä asiakkaille että henkilöstölle turvalliset puitteet. On ongelmallista, jos hoito-, hoiva- ja opetustyössä rajoitetaan asiakkaiden ahdistuksen sävyttämää oireilua lähinnä muista instansseista – vankeinhoito, poliisi ja itsepuolustuslajit – tulleilla rajoittamisen menetelmillä, joissa voidaan käyttää mm. ns. lukkoja ja kipua ja puhutaan asiakkaista uhka- ja väkivaltateemoin. Nämä menetelmät voivat vaurioittaa yhteistyösuhdetta ja aiheuttaa traumaattisia muistoja, siten ne eivät sinänsä sovellu hoito-, hoiva- ja opetustyön arkeen. Palveluammateissa tulee rauhoittaa ja hoitaa haasteellisia tilanteita ottaen huomioon eettiset ja ammatilliset vaatimukset, asiakasturvallisuus ja – lähtökohtaisuus.

MAPA® menetelmä EI perustu Control and Restraint tekniikoihin, vaan on kehitetty sen vastapainona. MAPA® menetelmässä huomioidaan asiakasturvallisuus, ja otteet sovitetaan kuhunkin työyksikköön sopiviksi. Fyysinen väliintulo on aina viimeinen vaihtoehto ja se tehdään kohtuullisimmalla menetelmällä suhteessa tilanteen haasteisiin. Otteissa ei sallita kipua tai nivelten ääriasentoja. Meille asiakkaan turvallisuus on tärkeä asia työntekijän turvallisuutta unohtamatta.

Ohessa Helsingin kaupungin Opetusviraston video uhka- ja väkivaltatilanteiden turvallisesta hoitamisesta.