Laadunvarmistus

MAPA® on laadunvarmistettu menetelmä

MAPA® on BILD (British Institute of Learning Disabilities) tunnustettu menetelmä. BILD on englantilainen poliittisesti ja taloudellisesti sitoutumaton organisaatio, joka on laatinut arviointikriteerit (Code of Practice for the Use and Reduction of Restrictive Physical Interventions) haasteellisen käyttäytymisen hallintaan tarkoitetuille interventioille. Mapa menetelmä on ainut Suomessa toteutettava koulutusmalli, joka täyttää myös kansainväliset NICE kriteerit.

Suomen mapa® keskuksella on yksinoikeus Suomessa myydä CPI:n sertifioimaa ja validoimaa, rekisterimerkittyä MAPA® koulutusta.

Keskuksen toimintaa validoidaan CPI:n toimesta vuosittaisilla tarkastuskäynneillä Englannista . Mapakeskuksesta myytävää koulutusta toteuttavat erityistason suomalaiset mapakouluttajat ( FPI, Finnish Professional Instructor), joiden osaaminen päivitetään joka vuosi CPI:n toimesta. FPI -kouluttajat kouluttavat ja päivittävät vuorostaan muut, työpaikkojen sisäiset omat mapakouluttajat. Näin saamme koulutuksen muutokset ja kansainväliset uudet tuulet leviämään kaikkien muidenkin päivityksiin osallistuvien mapakouluttajien keskuuteen koko Suomen alueella.

MAPA® koulutukset ovat TASALAATUISIA, koska kouluttajat päivitetään säännöllisesti ja MAPA®  Osallistujan työkirja määrittää koulutussisällöt. Koulutussisällöt eivät kuitenkaan ole jäykät, vaan koulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi antaen ainoastaan ennakoivien ja vuorovaikutuksellisten menetelmien koulutusta, tai niihin voi lisätä irtautumisen ja suojautumisen taitoja ja/tai fyysisien ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja.

Otteita BILD -kriteeristöstä:

Henkilöstö koulutetaan rajoittamaan asiakasta/ potilasta fyysisesti
• viimeisenä vaihtoehtona, kun muut hyväksyttävät menetelmät (preventiiviset, sekundaariset ja verbaaliset reaktiiviset menetelmät) ovat riittämättömiä haasteellisen käyttäytymisen hallitsemiseksi tai välttämättömän hoidon turvaamiseksi.
• siten että voiman käyttö tulee minimoida, ja käytetyt tekniikat perustuvat potilaan käyttäytymisestä tehtyyn riskiarvioon.
• käyttäen rajoitustoimeen mahdollisimman lyhyen ajan. Kiinnipito tulee lopettaa heti, kun potilaan käyttäytyminen ei enää aiheuta turvallisuusriskiä.
• tiedostaen kiinnipidosta mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit potilaalle/ asiakkaalle.
• seuraten ja arvioiden kiinnipidettävän terveydentilaa kiinnipidon aikana (erityisesti hengitys ja verenkierto).
• välttäen aiheuttamasta tarpeetonta epämukavuutta, kipua tai haittaa potilaalle/asiakkaalle (esimerkiksi nivelten ylitaivuttamista ja lukitsemista).
• eettisesti hyväksyttävin ottein ja säilyttäen kunnioittavan käytöksen välttäen koskemista tai katsomista intiimialueille kiinnipidon aikana.
• sitoen rajoitustoimet yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka sisältää rajoittavien fyysisten toimien käytön edellytykset ja suunnitelman niiden vähentämiseksi.
• tarjoten rajoitustoimen jälkeen potilaalle/ asiakkaalle mahdollisuuden purkukeskusteluun.
• huomioiden myös henkilöstön jaksamisen ja purkukeskustelut äkillisesti kehkeytyvien, kriittisten kiinnipitotilanteiden jälkeen.