Koulutuksen tarpeen arviointi

Koulutustarveanalyysi

MAPA® koulutuksen suunnittelu omia tarpeita vastaavaksi

Kun työyksikkö suunnittelee, minkä tasoista mapakoulutusta heillä tarvitaan, on  hyvä lähteä keskustelemaan yksikön sisällä koulutustarpeesta:

 • millaisia asiakkaita meillä on?
 • millaista haastavaa käytöstä toimintayksikössämme kohdataan?
 • mitä taitoja tarvitsemme haastavien asiakastilanteiden hallitsemiseen?
 • mitä periaatteita henkilöstön turvalliseen toimintaan kuuluu?
 • onko meillä huomioitu sekä asiakkaan että henkilöstön turvallisuus?
 • paljonko voimme irrottaa henkilöstöä tarvittaessa rajoitustoimiin?
 • mistä saamme tarvittaessa apua ja missä ajassa?
 • onko meillä tehty kokonaisvaltaista turvallisuusanalyysiä?

Koulutustarveanalyysi sisältää myös koulutuksen tavoitteiden sopimisen:

 • millaisia taitoja henkilökunta saavuttaa koulutuksen avulla?
 • mikä on koulutuksen päämäärä?

Tehdyn koulutustarveanalyysin perusteella suunnitellaan tarjottavan MAPA-koulutuksen sisällöt ja pituus. Koulutussisällöt kirjataan sekä teoreettisen että käytännöllisen osuuden osalta ja koulutussopimus allekirjoitetaan tilaajaorganisaation ja Suomen mapa® keskuksen välillä.

MAPA® koulutusten sisältö

 • MAPA® koulutusten pääpaino tulee olla vuorovaikutuksellisissa ja toiminnallisissa menetelmissä ja vaihtoehtoisten positiivisten strategioiden miettimisessä vastauksena asiakkaan haastavaan käytökseen.
 • Vasta kun ennaltaehkäisevät toimet on käytetty, turvataan fyysisiin interventioihin arvioiden asiakkaan riskitaso ja käyttäen vähiten rajoittavaa menetelmää.
 • Kaikkien tilaajaorganisaation tahojen tulee olla tietoisia koulutuksen sisällöistä ja koulutukseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä.
 • MAPA® koulutuksen tason tulee vastata yksikössä hoidettavien henkilöiden tarpeita.
 • Organisaation tulee pitää listaa heillä työskentelevien hoitajien MAPA® koulutuksista, niiden tasosta ja kertauksista.

KOULUTUKSEN TILAAJA VOI SUUNNITELLA SUOMEN MAPA® KESKUKSEN KANSSA, MITÄ MENETELMIÄ HEIDÄN ORGANISAATIONSA HALUAA OTTAA KÄYTTÖÖN. TYÖKIRJA ANTAA SELKEÄN JA LÄPINÄKYVÄN POHJAN SUUNNITELLA KOULUTUS TILAAJAN TARPEITA VASTAAVAKSI.

 • Vanhusten hoitoyksiköissä ja kouluissa irrottautumisissa voidaan sopia esim. koulutettavan vain matala (pidä ja vakauta) – ja keskiriski (vedä ja työnnä), sekä mahdollisesti soveltuvin osin korkea riski (liikeratojen käyttö).
 • Vaativat ja hätätilanteet koulutukset sopivat lastensuojeluun, psykiatriaan tai muihin yksiköihin, joissa on tarpeen ottaa tilanne nopeasti haltuun.  Joskus henkilö on saatettava myös turvallisesti maahan,  kun hän on poissa kontrollista ja mahdollisesti heittäytyy rimpuillessaan alas, esimerkiksi äkillisessä delirium tilassa.